วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
รับรางวัล

ทีม U2T มรภ.เลย คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน U2T for BCG HACKATHON 2022 ระดับภูมิภาค อีสานตอนบน

U2T for BCG ต.เชียงคาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คว้ารางวัลชนะเลิศ กลุ่มพลังงานและวัสดุ (Bioenergy, Biomaterial and Biochemic) ด้วยผลงาน CoCo peat วัสดุปลูกรักษ์โลก รักษ์ชุมชน “เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน” ประสานพลังผู้ประกอบการผลิตมะพร้าวแก้ว หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวยั่งยืนโลก Top 100 Destination พร้อมยกระดับการท่องเที่ยวอำเภอเชียงคานสู่สากล ขานรับนโยบายของจังหวัดเลย “เมืองแห่งสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ทีม U2T ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ผ่านการคัดเลือกได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัด จำนวน 4 ทีม ได้แก่ ทีม Chiangkhan story ทีม Homemade ทีม หนองคันพันล้าน ทีม Homemade เพื่อเข้าไปร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน) ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อค้นหานวัตกรรมจากภูมิภาคสู่ระดับประเทศ เพิ่มศักยภาพและยกระดับด้วย BCG Model ผ่านองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 4 ด้านหลัก คือ Food and Agriculture/ Medical and Wellness/ Bioenergy, Biomaterial and Biochemic/ Tourism and Creative Economy

ทีม Chiangkhan story พื้นที่ ต.เชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัชชา สมจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับผู้ปฏิบัติงาน U2T for BCG ต.เชียงคาน พร้อมที่ปรึกษาโครงการ นายอภินันต์ สุวรรณโค นายอำเภอเชียงคาน คว้ารางวัลชนะเลิศ กลุ่มพลังงานและวัสดุ (Bioenergy, Biomaterial and Biochemic) ด้วยผลงาน CoCo peat วัสดุปลูกรักษ์โลก รักษ์ชุมชน “เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน” ประสานพลังผู้ประกอบการผลิตมะพร้าวแก้ว หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวยั่งยืนโลก Top 100 Destination พร้อมยกระดับการท่องเที่ยวอำเภอเชียงคานสู่สากล ขานรับนโยบายของจังหวัดเลย “เมืองแห่งสุขภาพ”

ทีม Chiangkhan story ผ่านเข้ารอบเพื่อไปแข่งขันระดับประเทศ ในวันที่ 19-20 สิงหาคม 2565 ต่อไป

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi