วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 25, 2024
Latest:
ข่าวกิจกรรม โครงการ

มรภ.เลย พัฒนาศักยภาพสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างทางสังคม แก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างทางสังคม โครงการสำคัญ ปีงบประมาณ 2565 (Flagship Project) การสร้างภาคีเครือข่ายงานวิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 และประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างกระบวนการทำงานในรูปภาคีเครือข่ายชุมชน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างทางสังคม โครงการสำคัญ ปีงบประมาณ 2565 (Flagship Project) การสร้างภาคีเครือข่ายงานวิชาการเพื่อพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 และประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยมีรองศาสตราจารย์สมเจตน์ ดวงพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิด

อาจารย์อัญญาภัสสร ชลพัชร์สิทธิกุล ในนามผู้จัดโครงการกล่าวรายงานการจัดโครงการ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชการระหว่างหน่วยงานสถานประกอบการภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เครือข่ายสถานศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภักเลยสามารถผลิตหลักสูตรที่พัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ตอบโจทย์การแข่งขันสู่ตลาดแรงงานและตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi