ข่าวอบรม สัมมนา ประชุม

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2566

งานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. งานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจมอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ สุรียธนาภาส เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการร่วมประชุมในห้องประชุมและผ่านระบบออนไลน์ รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2566 และเรื่องเสนอเพื่อทราบ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 1 และเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา สอบทานรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบระยะเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิกชมภาพ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi