ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำแหน่งครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

ตามประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตำแหน่งครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ด้วยเงินงบประมาณประเภทเงินรายได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประเภทเฉพาะกิจ ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2564 นั้น

จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครูและภาคความรู้ความสามารถทางสาขาหรือวิชาเอกที่สมัครและก าหนด วัน เวลา และสถานที่ในการสอบ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาชีพครูและภาคความรู้ความสามารถทางสาขาหรือวิชาเอกที่สมัคร ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564ทาง https://satit.lru.ac.th/th/ หรือโทรสอบถามได้ที่ ๐042-845009

คลิกอ่านประกาศ
คลิกดูแผนผังนั่งสอบ

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi