ข่าวกิจกรรม โครงการ

คณะ วจ. มรภ.เลย จัดการแข่งขัน Startup Entrepreneurship for Student พัฒนาความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่นักศึกษา


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการแข่งขัน Startup Entrepreneurship for Student

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดการแข่งขัน Startup Entrepreneurship for Student โดยให้นักศึกษาแต่ละสาขาวิชาส่งทีมเข้าร่วมแข่งการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ทีมละ 5 คน คิดค้น นำเสนอ และตอบคำถามคณะกรรมการ เกี่ยวกับสินค้า การผลิต และวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด พัฒนาความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ แก่นักศึกษาแต่ละสาขาวิชา ประกอบด้วยสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาธุรการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

จัดให้มีการแข่งขัน ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi