ข่าวทุนการศึกษา

การสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปี 2563

มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ได้บริจาคทุนการศึกษาแก่สถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นประจำทุกปี มูลนิธิฯ จึงส่งระเบียบและแบบฟอร์มการขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2563 นั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จึงได้ออกประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว ยื่นความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาฯ ตามเงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ให้ทุนการศึกษาฯ ดังนี้
คุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุนใหม่
– เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี
– มีฐานะยากจน เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์
– คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) 1.50 ขึ้นไป
– มีความประพฤติดีเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม
– ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจากที่อื่น ในขณะที่รับทุนจากมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล
– ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินทุนกู้ยืมจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) หรือ กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกรายได้ในอนาคต (กรอ.) หรือทุนต่อเนื่องจากหน่วยงานใดๆ
การยื่นใบสมัคร
-การยื่นใบสมัครแบบเอกสาร : ผู้ขอทุนจะต้องยื่นเรื่องผ่านสถานศึกษา (ฝ่ายงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา) โดยงานทุนการศึกษาจะเป็นผู้ดำเนินการจัดทำหนังสือส่งแบบฟอร์มการขอรับทุนและหลักฐานต่างๆ ไปตามที่อยู่ของมูลนิธิฯ
– การยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต : เข้าเว็บไซต์ http://scholaarship.tiscofoundation.org เพื่อให้ผู้ขอทุนกรอกข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะมีส่วนให้อาจารย์/หน่วยงานผู้ดูแลทุนตรวจสอบข้อมูล และ upload เอกสารหลักฐานต่างๆ ด้วย เมื่อทำรายการสำเร็จ หน้าจอจะปรากฏ “ใบยืนยันการส่งใบสมัคร” ซึ่งจะบุชื่อและประเภททุนของผู้สมัคร ให้อาจารย์/หน่อยงานผู้ดูแลทุนส่ง “ใบยืนยันการส่งใบสมัคร” ไปที่มูลนิธิฯทางไปรษณีย์ โทรสาร หรืออีเมล กรุณาศึกษา “วิธีการยื่นใบทางอินเทอร์เน็ต” ตามที่แนบมานี้ อย่างละเอียด
ระยะเวลาในการยื่นใบสมัคร
– มูลนิธิฯ เปิดรับแบบฟอร์มใบสมัครทั้งแบบเอกสารและทางอินเทอร์เน็ต ภายในวันที่ 2 ธันวาคม ถึง 31 มกราคม ของทุกปี
-ผู้ขอรับทุนที่ประสงค์ยื่นส่งเอกสารแบบฟอร์มขอรับทุนฯผ่านสถานศึกษา (ฝ่ายงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา) ภายในวันที่ 9 ธันวาคม – 24 มกราคม 2563

<<อ่านประกาศ>>