รับสมัครนักศึกษาที่สนใจและประสงค์ ขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563


มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่สนใจและประสงค์ขอรับทุนการศึกษาประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประเภททุนทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างเรียน http://std.lru.ac.th และส่งใบสมัครขอรับทุนฯดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย ที่ห้องงานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทร. 042-835225-8 มีเสียงตอบรับ กด 41171

นักศึกษาศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น สามารถรับแบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนดังกล่าวได้ที่ ห้องสำนักงาน ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

kanok namkhanthi

facebook.com/namkhanthi

简体中文Englishไทย