วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 26, 2024
Latest:
ข่าวประกวดราคา

ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณ 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น7,346,666.67 บาท (เจ็ดล้านสามแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยหกสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์ )

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาและยื่นเอกสารเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2563 และยื่นเสนอราคาในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางอีเมล์ inven@lru.ac.th ภายในวันที่ 29 กันยายน  2563 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563

1.ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง   >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
2.เอกสารประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
3.คุณลักษณะ TOR ซื้อรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 42 ที่นั่ง  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<
4.ราคากลาง บก.06  >>ดูเอกสารเพิ่มเติม<<