อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเชิญสรีระสังขารพระราชญาณวิสุทธิโสภณจากเจดีย์วิสุทธิโสภณไปยังเมรุชั่วคราววัดศรีอภัยวัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more