ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2563 ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read More
ข่าวรับสมัครนักศึกษา

แจ้งผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ รอบทั่วไป ระดับปริญญาตรี ที่ไม่ใช่หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) มารายงานตัวได้เลยไม่ต้องรอผลสอบ 19 ก.พ. – 26 เม.ย. 63

ตามที่มหาวิทยาลัยราช

Read More
ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้

<< อ่านประกาศ

Read More